Wersja do druku

Opublikowano: 2011-04-07 14:05:22

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/10/11 „Dostawa materiałów do remontu dróg: grysu bazaltowego (płukanego)”

Wynik postepowania:

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów do remontu dróg: grysu bazaltowego (płukanego)”, na powyższą zadanie wpłynęła jedna ważna oferta złożona przez Firmę DAMO sp. z o.o. ul. Małszyce 2d/2e; 99-400 Łowicz

Oferta uzyskała 100 pkt. zgodnie z podanym kryterium (cena 100%)

Cena wybranej oferty 46 863,00 zł brutto

 

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którą ofertą uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 12.04.2011 r. w godz. 900-1400 w siedzibie Zamawiającego, Pińczów, ul. Przemysłowa 3C.

 

 

 

Pińczów, dnia 28.04.2011 r.

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów do remontu dróg: grysu bazaltowego (płukanego)” zadanie nr 3321/10/11

 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt  7 w/w ustawy.

UZASADNIENIE

 

Wykonawca zmienił parametry zaoferowanych materiałów co skutkowałoby zmianą warunków oferty i umowy.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2194
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-03-29 14:11:50
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-03-29 14:15:32
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-03-29 14:15:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu